uchilishte1

Документи

Документи 2019/2020 година

Организация на учебния ден>>тук

Седмично разписание >>тук

Годишен план>>тук

Етичен кодекс>>тук

Мерки за повишаване качеството на образованието>>тук

Държавна агенция за закрила на детето - Информация за социалните услуги в общността за децата >>тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище>>тук

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи>>тук

Стратегия за развитие>>тук

Училищен учебен план>>тук

Правилник за дейността на училището>>тук

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации>>тук

Карта на услугите>>тук

График консултации >>тук

Заповед "Училищен плод и мляко" >>тук