uchilishte1

Административни услуги

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен периода или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава>>тук

Дубликат на документ за завършен клас,етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи>>тук

-Заявление за дубликат на документ>>тук

 Преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища>>тук

Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование>>тук

-Заявление за валидиране на документ>>тук

Заявление от родител до класен ръководител за извиняване на отсъствия за 3 дни>>тук

Заявление от родител за извиняване на отсъствия за 7 дни>>тук