Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бенефициент:  Министерство на образованието

Обща стойност: 109 562 541, 93лв.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

Информация за приключване на проекта за учебната 2021/2022г

Днес на 17.12.2021г. в ОУ „Никола Парапунов“, гр. Разлог се състоя церемония по връчване на сертификатите на учениците, родителите и учителите, участвали и успешно завършили обучението си по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Обучението се осъществи чрез реализиране на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.

            В Дейност 2 (Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда) се обучиха присъствено 70 ученици от първи до седми клас с продължителност 4 учебни часа. Бяха обхванати всички, които имаха нужда от придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

      В Дейност 3 (Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/ провеждане на занимания от разстояние в електронна среда) се обучиха присъствено 12 учители от начален и прогимназиален етап, психолог и учители в групи за ЦОУД. Те бяха разделени в две групи по 6 педагогически специалисти.  Разгледаха се теми, които обхващат работа със специализираната платформа Teams, работа с бяла дъска, създаване на електронни ресурси за провеждане на уроци и създаване на електронни тестове.

      По Дейност 4 (Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда) се проведе присъствено обучение на 5 родители на ученици от 1. клас. Разгледаха се теми, които обхващат работа със специализирана платформа Teams и търсене на електронно съдържание.

Сертификатите бяха връчени от ръководителя на групите г-жа Цветелина Попова, учител по математика и магистър по технологии на обучението по математика и информатика.  Учениците не скриха радостта и емоциите си от успешното завършване на обучението.