Информа ция за изследване на учениците от I –  IV клас с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19 и организация на обучението в училището

Информа ция за изследване на учениците от I IV клас с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19 и организация на обучението в училището

 

Уважаеми родители,

На 11.11.2021 г. от 7.45 часа в училището ще се извърши изследване  на учениците от I – IV клас, чиито родители са подали Декларация съгласие, за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19. Създадена е необходимата организация за спокйното протичане на тестването. В кампанията ще вземат участие и родители доброволци. За осигуряване на безопасна и сигурна среда за осъществяване на присъствения учебен  процес ще се прилагат стриктно Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката и на министъра на здравеопазването от  08.11.2021 г.

Учениците от V до VII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда от 11.11.2021 г. до 17.11.2021 г. включително по утвърденото седмично разписание за първи учебен срок при спазване на следния  времеви график:

1.час 8:00 – 8:30

2.час 8:50 – 9:20

3.час 9:50 – 10:20

4.час 10:40 –11:10

5.час 11:30 – 12:00

6.час 12:20 – 12:50

7.час 13:10 – 13:40

Спортни дейност 14:00 – 14:20

 

Ръководството на училището и педагогическият екип искрено се надяваме на Вашата подкрепа.

 

С уважение!

 

Д. Пелтегова, директор