Заедно да кажем НЕ на насилието

Насилието над деца не е изолиран феномен, то е навсякъде – във всяка държава, общество и социална група. То има различни форми – физическо, психологическо, сексуална злоупотреба, експлоатация, неглижиране или малтретиране, вербално насилие, тормоз, кибертормоз. Насилието е проблем с потенциално опустошителни и скъпи последици.

     В ОУ,, Никола Парапунов” се проведе час под надслов „Заедно срещу насилието. Той беше организиран от Училищната комисия по превенция и закрила на деца в риск, жертви на насилие и в риск от насилие заедно с отзивчивите представители на Ученическия съвет, защотоподходите за превенция на тормоза в училище трябва да бъдат изготвяни с учениците, а не самоза учениците.