ИНФОРМАЦИЯ за обучение в електронна среда в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог в периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

Уважаеми родители,

    Предвид обстановката в страната, свързана с разпространението на COVID – 19, Ви информирам, че в периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително се прекратяват присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас и се преминава на обучение от разстояние в електронна среда. Учебният процес ще се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание и на следния времеви график:

1. час  8:00 – 8:30

2. час 8:50 – 9:20

3. час 9:50 –  10:20

4. час 10:40 – 11:10

           5. час 11:30 – 12:00

           6. час 12:20 – 12:50

           7. час 13:10 – 13:40

       Спортни дейности  14:00 – 14:30

    Продължителността на онлайн часовете е 30 минути.

    По време на обучението от разстояние в електронна среда учителите ще преподават нови знания, ще затвърждават изучения материал и ще осъществяват текущи изпитвания за установяване на постигнатите резултати на учениците.

   Учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено.За тях ще продължи  изследването с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19  един път седмично.

 В училището стриктно се изпълняват Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебен процес.

     

 Благодаря за Вашата подкрепа!

     

  С уважение!

 

 Директор:

     Д. Пелтегова