Честита Баба Марта!

На 28.02.2017 г. учениците от групата за извънкласни дейности по интереси “Сръчни ръчички” в ОУ “Н. Парапунов”, работещи по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”,финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Мариана Гюрова и своите родители изработиха ръчно красиви мартеници за здраве и късмет, с които направиха изложба.