Един ден на клуб “Млад историк”

На 13 май учениците от Клуб “Млад историк” по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове посетиха Националния исторически музей в гр. София. Заедно с г-жа Д. Джупанова, главен учител по история и цивилизация и г-жа Юл. Сачкова, учител по английски език, се насладиха на ценните експонати на музея и обогатиха своите знания в областта на историята. Пролетният ден премина с много настроение и забавления.