„Минути по родолюбие“

Членовете на клуб „Млад историк“ по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове в ОУ „Н. Парапунов“ – Катерина Анастасова, Гергана Татарска и Атанас Манушкин подготвиха радиопредаване по повод 104 години от славната Одринска епопея. В минутите по родолюбие те напомниха за едно от най-славните постижения на българското военно дело. Учениците с гордост отбелязаха, че в тази битка побеждават потриотизма, себеотрицанието и храбростта, които проявяват българските войници в името на своята кауза – освобождението на поробените си братя в Тракия и Македония.