Отбелязване на 144 години от обесването на Васил Левски

Учениците от клуб „Млад историк“ с ръководител г-жа Д. Джупанова при ОУ „Н. Парапунов“, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове отбелязаха 144 години от обесването на В. Левски с различни инициативи. Те проведоха среща-разговор с г-н Г. Тренчев, член на Общобългарски комитет „Васил Левски“. На нея учениците зададоха много въпроси за човека Васил Левски, който ни зарежда с примера и делото си и със своите ценности.

На 18 февруари учениците от клуба по интереси и техните родители поднесоха цветя пред паметника на Апостола в центъра на града. Седмокласничките Евгения Гарабийска и Мария Хаджиева прочетоха своите есета на тема „Левски – велик и безсмъртен“. С вълнение Теодора Радева, Даниел Мицин и Яна Гергова рецитираха стихове, посветени на Дякона. По този начин присъстващите отдадоха почит на Левски, който всеки носи в сърцето си.