Дърветата трябва да се засаждат, а не да се изсичат!

Всички ние харесваме природата с нейната зеленина и красота, но ако не допринесем за опазването ѝ едва ли тази красота ще продължи да ни радва много дълго. Ако човек бъде научен от дете да опазва природата – той ще я опазва и в бъдеще. Крачка по този път направиха членовете на клуб „Малки еколози“ с ръководител Жанета Барова на 21 март – Световния ден на гората. Заедно с тях бяха инж. Иван Янев – директор на ТП „Държавно горско стопанство“ – Разлог, лесовъди и служители от стопанството, Д. Пелтегова – директор на училището, членове на Обществения съвет и родители.

В този първи пролетен ден, озарен от слънце, учениците поздравиха гостите, засадиха подарената им от тях фиданка и обещаха, че ще намират време през годините да се грижат за нея.

Емоционална беше срещата на ученици и пазители на гората, благодарение на изключителното участие на инж. Янев.

Тази дейност на клуба е по проектBGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове в ОУ „Н. Парапунов“.

Инициативите в училище могат да променят много, както начина на мислене у децата, така и отношението им.