Образование за утрешния ден

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.