Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

През  учебната 2023/2024 година в ОУ „Н. Парапунов продължава работата по проект  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “. Училището ще участва в:

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за подобряване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

В тази дейност ще бъдат включени всички ученици от първи клас. Ръководител на групите по дейност 2 е Цветелина Попова, учител по математика, магистър по технологии на обучението по математика, информатика и информационни технологии.

Дейност 5 Обучение при идентифицирана нужда.

Обучението по тази дейност ще се провежда от педагогическите специалисти М. Калоянова – учител в начален етап, Ив. Мишков – учител по БЕЛ, А. Парева – старши учител по БЕЛ.

Работата по проекта ще се изпълни през месеците октомври и ноември.

https://www.mon.bg/bg/100925

https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6751
https://react.mon.bg/