ИНФОРМАЦИЯ за организиране на обучението в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог

        Уважаеми  родители,

    Уведомявам Ви, че в периода от 07.02. 2022 г. до 11.02.2022 г. включително за учениците от пети клас и отVIв клас обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда. Учебният процес ще се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams според утвърденото седмично разписание за втори учебен срок. Продължителността на онлайн часовете е 30 минути и ще се провеждат при следния часови график:

Час

Vа,б,в и VIв клас

1. час

8:00 – 8:30

2. час

8:50 – 9:20

3. час

9:50 – 10:20

4. час

10:40 – 11:10

5. час

11:30 – 12:00

6. час

12:20 – 12:50

7. час

13:10 – 13:40

Спортни дейности

14:00 – 14:30

 

  Учениците от I до IV клас, от VI а,б  и от VII а,б в клас в периода от 07.02. 2022 г. до 11.02.2022 г. включително щесе обучават присъствено. За тях се организира изследване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19 един път седмично. Тестват се учениците, чиито родители са подали Декларация съгласие.

 В училището стриктно се изпълняват Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

 Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебен процес.

 

   С уважение!

       Директор:

     Д. Пелтегова