Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

            През  учебната 2022/2023 година в ОУ „Н. Парапунов“  продължава работата по проект  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “. Училището ще участва в:

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за подобряване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

В тази дейност ще бъдат включени всички ученици от първи клас.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда ( в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Ръководител на групите по дейност 2 и 4 е Цветелина Попова, учител по математика, магистър по технологии на обучението по математика, информатика и информационни технологии.

Работата по проекта ще започне през месец октомври.

 

https://www.mon.bg/bg/100925

https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6751
https://react.mon.bg/