Проект BG05M2OP001-
5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бенефициент:  Министерство на образованието

Обща стойност: 109 562 541, 93лв.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Успешно приключено обученито по Дейност 2 и Дейност 4 за учебната 2022/2023 година

В ОУ „Никола Парапунов“ гр. Разлог се проведе връчванена сертификатите на учениците и родителите участвали и успешно завършили обучението си по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Обучението се осъществи чрез реализиране на Дейност 2 и Дейност 4.

В Дейност 2, с наименование – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, се проведе присъствено обучение на 49 ученици от първи клас с продължителност 4 учебни часа. Те бяха разделени в групи от 6 до 7 деца.  

С тези групи бяха обхванати всички ученици от 1. клас през учебната 2022/ 2023г., които имаха нужда от придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

В Дейност 4, с наименование – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на уменияза работа в електронна среда, се проведе присъствено обучение на 7 родители на ученици от 1. клас. Разгледаха се теми, които обхващат работа със специализирана платформа Teams и търсене на електронно съдържание.

Сертификатите бяха връчени от ръководителя на групите г-жа Цветелина Попова, учител по математика и магистър по Технологии на обучението по математика и информатика.  Учениците не скриха своята радост и емоции от успешното завършване на обучението.