АКАДЕМИЯ НА СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА „ НЕКА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА ‘’

АКАДЕМИЯ НА СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
„ НЕКА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА ‘’

УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ:  УНГАРИЯ И БЪЛГАРИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ИДЕИ И ЦЕЛИ:

Ние целим да предприемем едно продължително „пътешествие” , чрез което да заострим вниманието на обществеността към влиянието на човека върху околната среда и по този начин да се повиши съзнателното отношение към екологичните проблеми.
Целим също да намерим адекватно разрешаване на местно ниво на глобални въпроси, свързани със замърсяването ( боклук, трафик, киселинен дъжд ), енергоспестяването, отпадъците и опазването на училищното имущество.
Нашето предизвикателство е да фокусираме вниманието върху темата за рециклиране на отпадъците и да я разгледаме в един по-обширен контекст, включващ грижата ни един към друг и към нас самите ( минавайки през култури, разстояния и поколения ).
Активно включване на учениците в планирането и реализирането на проекта. Оценка и развитие на проекта: Задачите по проекта, които учениците изпълняват, са свързани с урочната дейност и съдържание. Затова те обикновено ги реализират по време на учебните часове, а понякога и вкъщи след училище. Създаден е  действащ екип от ученици и екобойци. Децата сами рекламират кампанията за повишено съзнателно отношение към опазването на околната среда и създават училищното екологично мото. Работещият екип участва в планирането на дейностите, прави обзор на срещите и комуникира чрез ICT.
Родителите и местната общественост са постоянно информирани и на всеки етап от развитието на проекта се взема предвид тяхната позиция и предложения.
Снимки на училищната среда, направени преди и след реализирането на дейностите, показват видимите подобрения. Редовната кореспонденция, обратната връзка между партниращите си училища, информират за подробностите от реализирането на проекта. Ученическият действащ екип е отговорен за събирането, разпределението и възприемането на идеите.
Работният език за комуникация между партньорите е английският. Възрастта на учениците, участващи в проекта е 12- 14 години.
Учебните предмети, свързани с проекта са: английски език, литература, информационни технологии, биология и здравно образование, география и икономика, музика и изобразително изкуство.

ДЕЙНОСТИ:

1. Представяне на темата на проекта пред учениците, създаване на двойки от ученици, кореспондиращи си по имейла ( представяне на тях самите, техните семейства,  домове, населени места ) правене на снимки.
2. Създаване на символа на нашето обединение.
3. Закупуване на зелени тениски и декориране на символа върху тях. Носене на тениските по време на по-значими събития, свързани с пргреса на проекта.
4. Създаване на въпросник за местните хора, свързан с екологичните проблеми и разделното събиране на отпадъците. Попълване на въпросника от 50 произволно избрани граждани с различен пол и възраст. Обобщаване и презентиране на резултатите от проучването под формата на диаграма с текстово пояснение и споделяне на информацията между партньорите.
5. Събиране на естествени продукти ( листа, сушени плодове, семена ). Изработване на различни изделия и картини от тези продукти на тема : „ Гората за мен ‘’ .
6. Търсене на уеб саит, презентиращ застрашени  видове от региона. Събиране на техни снимки и имена. Създаване на  power point презентация.
7. Поход до места в близост до Кишнана и Разлог, където могат да се открият и снимат застрашени растителни и животински видове.
8. Търсене на песни, свързани с опазването на околната среда, илюстрирането им и подреждане на изложба с тези картини.
9. Създаване на  power point презентация и мини речник на тема „ Екологични проблеми ‘’ .
10. Декориране на кошчетата за разделно събиране на отпадъците в нашите училища.
11. Декориране на най- неприятното за учениците място в училище .
12. Обменни визити на учители и ученици между партниращите си страни с цел обмяна на опит и знания.
13. Подреждане на изложба с картини и снимки на изделията, направени от естествените продукти, резултати от проведеното проучване, снимки от обединяването на двете училища.
14. Отразяване на партньорството на училищата в местната преса и сайта на общината.

Презентации:

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

 

Работни срещи: