“ОТ НАШИЯ СОБСТВЕН ЕЗИК КЪМ ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ”

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КОМЕНСКИ
МНОГОСТРАННИ УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА
“ОТ НАШИЯ СОБСТВЕН ЕЗИК КЪМ ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ”

РЕЗЮМЕ:
Чрез  проектът е създадена база данни\ интернет платформа за превод на родните езици на страните партнъори в проекта. Учениците използват значими и употребими в ежедневието изрази на своя роден език, които са така филмирани, че да се поучи цялостен видео корпус\ филм, в който английският език служи като връзка между другите езици.
Този езиков инструмент помага на учениците да се запознаят по- отблизо с компютъра и компютърните технологии, а също и да подобрят лингвистичните си умения на родния и чуждия език, но по- специално  на английски език. Чрез създаването и наблюдаването на видео филмите, учениците се запознават с начина на живот и традициите на страните партнъори в проекта.

 

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПАРТНЪОРСТВОТО:
1.Създаване на интернет платформа за превод на родните езици на  партниращите си страни.
– Създаване и разширяване на web- site във всяко училище.
– Информацията за компютърната рамка на този web- site се предоставя от координатора.
– Редовно актуализиране на създадения web- site.
2. Развитие у учениците на мисловен рефлекс в посока изучаване на езиковите структури и нивата на речта.
– Употреба на интернет платформата в часовете по роден и по чужд език.
– Изучаване на различията между устния и писмения начин на изразяване.
– Изучаване на различните нива на речта, свързани с произношението.
3. Изработка на мултимедиен инструмент.
– Изучаване и употреба на камерите и други видеозаписни устройства.
– Размяна на имейли между училищата партнъори.
4. Самоуправленческо изучаване на чуждия език:
– Използването на интернет платформата за самоконтрол и самоуправление при изучаване на езика.
– Приближаване към различните начини на живот в Европа.

 

ПАРТНИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ:
Всеки партнъор е отговорен за видеопродукцията на собствения си език и установяването на online видео филми като връзка между различните сайтове на училищата партнъори в проекта. Напредъкът на проекта трябва да е видим от различните сайтове на партниращите си училища. Техническите и другите проблеми се разрешават по имейлите.

 

ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОЕКТА В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:
Създаването на интернет платформа, употребата на видео и софтуеърни устройства и продукти, осигуряват упражнения и практически приложения на речниковия запас на учениците в уроците по роден и по чужд език и компютърни технологии.

Работни срещи:

Продукти по проекта:

 

клипове от проекта