През месец декември клубовете по интереси “Училищна палитра”, “Сръчни ръчички” и “Компютърът – моят приятел” с ръководители Георги Пахов, Мариана Гюрова и Анна Панкова работещи по проектBGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове в ОУ “Н. Парапунов” подредиха изложби с изработените от децата картички и сувенири.