“С Левски в сърцата”

На 15.02.2017 г. в Многофункционалната зала на НЧ “15.IX.1903-1909 г.” гр. Разлог се проведе музикално-поетична вечер по повод 144-та годишнина от обесването на Васил Левски под надслов “С Левски в сърцата”. Пред препълнената зала учениците от ОУ “Н. Парапунов” изпълниха стихове и песни, посветени на Апостола на свободата. Участниците са от клубовете по интереси – “Театрална работилница”, с ръководител Иван Мишков и Вокална група, с ръководител Лилия Лачинова, към проектBGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”,финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

.На тържествената вечер присъстваха родители, ученици, учители и обществени дейци. Директорът на училището, г-жа Пелтегова, поздрави всички присъстващи и изрази своето възхищение от показаните рецитаторски и певчески умения на участниците.