Занимания по интереси

Клипове по Проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

ІІра ПИГ - Илия Пукнев

ІІІта ПИГ - Елка Бельова

Іва ПИГ - Милена Бурдина

ІVта ПИГ - Антоанета Парева