VІІІ – ми благотворителен концерт – 29.ІV.2009 година „Заедно за един по-добър свят“