ИНФОРМАЦИЯ за  организация на обучението в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог

Уважаеми ученици и родители,

На основание Заповед РД–01– 39/ 10.03.202г. на Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград се прекратяват присъствените учебни занятия за учениците от V до  XII клас.

Информирам Ви, че в периода от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г. за  учениците от V до VII клас обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда  в образователната платформа Microsoft Teams при спазване на следния  времеви график:

  1. час 8:30 – 10:00
  2. час 8:50 –  9:20
  3. час 9:50 –  10:20
  4. час 10:40 – 11:10
  5. час  11:30 – 12:00
  6. час  12:20 – 12:50
  7. час 13:10 – 13:40

Спортни дейности  14:00 – 14:30

За  учениците от I до IV клас продължава присъственото обучение.

В училището стриктно се изпълняват насоките за работа в условията на  COVID – 19.Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебен процес.

С уважение!

Д. Пелтегова, директор