„Утрото е в нашите ръце“

Спечелен проект по програма Еразъм+

Заглавие: „Утрото е в нашите ръце“

“Tomorrow is in our hands”

Проектът се реализира по програма Еразъм+, ключова дейност 2 – стратегически партньорства.

Координатор за България – Павлина Маркова

Продължителност на проекта – 2 години.

В него участие ще вземат ученици от начален и прогимназиален етап.

Щастливи сме да споделим, че спечелихме финансиране за работа по проект по програма Еразъм+. Проектът е за срок от 2 години, в който проект ще вземат участие ученици на възраст от 9 до 12 години. Партньорството е между училища от Франция, Турция, Испания, Чехия и България. Заглавието на проекта е „Утрото е в нашите ръце”. Надяваме се, че чрез него ще създадем положителна нагласа на учениците към учебния процес.

Основната тема на проекта е опазване на околната среда. Учениците ще работят върху теми свързани основно с екологията и в областта на околната среда – замърсяване и опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, третирането на отпадъци и други;

Целта на проекта е формиране у учениците умения за анализ и оценка на състоянието на околната среда; за сравнение и обобщаване на екологична информация; за изучаване на обекти от околната среда; за ползване на понятията, свързани със замърсяване и с опазване на околната среда; за решаване на логически и практически задачи с екологична насоченост; Изграждане у учениците на система от ценности, които се проявяват в ценностно отношение към околната среда. Формиране на екологична култура и екологично поведение.