Честита Баба Марта!

Учениците от клуб „Сръчни ръчички“ с р-л Мариана Гюрова, участващи в извънкласна дейност по интереси по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” изработиха ръчно красиви мартеници за здраве и късмет. Запознаха се с легендата за мартениците и символиката на цветовете.

На 27.02.2018 г. във фоайето на училището подредиха своя изложба от красивите мартеници.